ROWEROWY GDAŃSK
piątek, 2 grudnia 2022

Miasto pod kontrolą. Gdzie zgłosić problem?

Nad bezpieczeństwem i sprawnym funkcjonowaniem miasta działają przez całą dobę wyspecjalizowane służby. Nie zawsze jednak wiem, gdzie zwrócić się z konkretnym problemem. Poniżej podajemy kontakty oraz zakres kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta.

 

Gdańskie Centrum Kontaktu
Gdańskie Centrum Kontaktu
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

 

Dyżurny Inżynier Miasta (DIM) pracuje całą dobę.
praca całodobowa
Nr tel.: 58 52 44 500

Przez całą dobę zgłaszać można nieprawidłowości funkcjonowania miejskiej infrastruktury miasta. Dyżurny Inżynier Miasta w Zarządzie Dróg i Zieleni (ZDiZ) przekaże je odpowiednim służbom lub doradzi, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji. Zgłoszenia dotyczące bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia DIM natychmiast przekazuje odpowiednim służbom. Dział Dyżurnego Inżyniera Miasta współpracuje m.in. z Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych.

Do głównych zadań DIM należy:

 • Obsługa zgłoszeń związanych z infrastrukturą komunalną zarządzaną przez Zarząd Dróg i Zieleni, naprawy i prace zabezpieczające.
 • W przypadku zgłoszeń niezwiązanych z działalnością ZDiZ - wskazanie właściwej instytucji lub przekazanie zgłoszenia właściwej instytucji .
 • Koordynacja akcji „zima”.
 • Monitoring mediów w zakresie zdarzeń mających wpływ na działalność ZDiZ.
 • Przekazywanie mediom komunikatów ostrzegających mieszkańców przed skutkami zdarzeń niebezpiecznych, zakłócających funkcjonowanie Miasta.

Do DIM można zgłaszać sprawy dotyczące stanu:

 • ulic oraz ich wyposażenia, np. wyrwa w jezdni, wykruszenie na przejeździe tramwajowym, brak pokrywy studzienki, zapadnięty chodnik,
 • infrastruktury podziemnej dróg, np. pęknięcie rury kanalizacyjnej, gazowej, ściekowej, uszkodzenie studzienki telekomunikacyjnej,
 • mostów, tuneli, wiaduktów, kładek dla pieszych, np. zalanie tunelu, niedziałająca winda czy schody ruchome przy dworcu PKS,
 • oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów budowlanych, np. przewrócenie słupa oświetleniowego,
 • infrastruktury tramwajowej i autobusowej, np. rozbite wiaty, zanieczyszczone przystanki, zerwana trakcja,
 • terenów zielonych: lasów komunalnych, parków, skwerów, drzewostanu, np. zniszczony trawnik, powalone lub uszkodzone drzewo,
 • cmentarzy i pomników, np. zdewastowany grób lub pomnik,
 • placów zabaw, np. zniszczenie wyposażenia.

oraz

 • organizacji ruchu, np. brak zasilania sygnalizacji na przejściu dla pieszych, uszkodzony znak drogowy lub barierka ochronna, niejasności w organizacji objazdów,
 • utrzymania stanu sanitarnego, czystości, przejezdności ulic w zimie, np. powypadkowe skażenia jezdni, martwe zwierzęta, nieodśnieżone jezdnie, liście na chodnikach.
 • zajęcia pasa drogowego, np. w zakresie weryfikacji pozwolenia, nieprawidłowości zabezpieczenia remontu drogowego,
 • parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, np. uszkodzony parkomat.

Dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
praca całodobowa
Nr tel.: 58 778 6000

 • zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
 • współpraca z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się monitoringiem środowiska;
 • współpraca ze służbami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • stały dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zarząd Transportu Miejskiego
praca całodobowa
Nr tel.: alarmowy: 500 095 630, bieżąca sytuacja komunikacyjna: 58 309 13 22.

Zarząd Transportu Miejskiego nadzoruje i koordynuje transport publiczny w Gdańsku, udziela informacji dotyczących transportu miejskiego oraz rozkładów jazdy.