ROWEROWY GDAŃSK
czwartek, 30 listopada 2023

Polityka rowerowa w Gdańsku

Autor: Adrianna Szameitat
Polityka rowerowa miasta znajduje oparcie w niżej wymienionych dokumentach strategicznych i wykonawczych.

 

Najważniejsze kierunki i zasady polityki transportowej Miasta Gdańska określa program operacyjny „Mobilność i Transport”, będący częścią gdańskich "Programów Operacyjnych 2023" - instrumentu wdrażania dokumentu pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta". Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVII/514/15 w dniu 17 grudnia 2015 roku.
Program operacyjny "Mobilność i Transport" składa się z czterech celów operacyjnych: (1) poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego; (2) zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego, (3) poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej; (4) Popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej. Dokument priorytetowo traktuje tematykę ruchu rowerowego i pieszego. Zastąpił program operacyjny "Mobilny Gdańsk".

program-oprac-mobilnosci-transport
Program operacyjny "Mobilność i Transport"
- kliknij i pobierz
strategia-rozwoju-gdanska
Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta
- kliknij i pobierz
uchwala-strategia
Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XVII/514/15
- kliknij i pobierz
sre1.JPG
Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gdańsku - kliknij i pobierz 

System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR) – dokument przyjęty do realizacji uchwałą nr XXIII/450/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Strategii realizacji systemu tras rowerowych (SR STeR) w mieście Gdańsku.
Ten szeroko konsultowany z mieszkańcami dokument planistyczny zakłada rozwój sieci tras i parkingów rowerowych, połączeń międzydzielnicowych, stref uspokojonego ruchu i prawne zobowiązanie inwestorów do budowania parkingów rowerowych przy każdej nowej inwestycji. Za jego przygotowanie Biuro Rozwoju Gdańska otrzymało doroczną nagrodę Gdańskiej Kampanii Rowerowej „Złota Szprycha 2012”. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego uwzględniają obowiązek tworzenia infrastruktury rowerowej (tras i parkingów rowerowych). Obecne zapisy są weryfikowane pod kątem ich zgodności ze STeR.

Ster
System Tras Rowerowych dla Gdańska - dokument zasadniczy - pobierz
Aneks 1 - Partycypacja Społeczna - pobierz
Aneks 2 - Analiza wniosków do STeR złożonych w trakcie partycypacji - pobierz
Aneks 3 - Badania ruchu rowerowego - pobierz
Aneks 4 - Współpraca z gminami ościennymi - pobierz
Mapa 1 - istniejące udogodniania rowerowe - pobierz
Mapa 3 - kluczowe elementy systemu w oparciu o docelowy układ drogowy - pobierz

SR-Ster
Strategia Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska - dokument zasadniczy - pobierz
Aneks 1 - Analiza wielokryterialna kolejności realizacji poszczególnych elementów STeR - pobierz
Aneks 2 - Parkingi (wymogi, wskaźniki i lokalizacje) - pobierz
Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXIII/450/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych - pobierz 
Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr 1049 z dnia 2013-12-16 w sprawie uchwalenia Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska. - pobierz

Zasady organizacji ruchu rowerowego, standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej oraz wskaźniki i wytyczne dla parkingów rowerowych określa zarządzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych.

Pojęcie trasy rowerowej obejmuje nie tylko wydzielone drogi dla rowerów, ale również pasy w jezdni, ulice z uspokojonym ruchem i strefy zamieszkania, gdzie z zasady nie wydziela się klasycznych dróg rowerowych.

Zgodnie z zarządzeniem nr 432/12:

  • na drogach o dopuszczalnej prędkości do 30 km/h – nie wytycza się odrębnych tras rowerowych, a ruch rowerowy powinien odbywać się na zasadach ogólnych w jezdni. Jednocześnie następuje uspokojenie ruchu, a rowerzyści korzystają z udogodnienia - możliwości jazdy w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych;
  • na drogach o dopuszczalnej prędkości od 30 km/h do 50 km/h w godzinach 5:00-23:00 – trasy rowerowe powinny przebiegać w postaci jednokierunkowych pasów rowerowych;
  • na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h w godzinach 5:00-23:00 – trasy rowerowe powinny przebiegać w postaci wydzielonych poza jezdnię dróg rowerowych.
Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Zarządzenie PMG nr 432/12 w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych - pobierz
Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Zał. nr 1 do Zarządzenia PMG nr 432/12 - standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej - pobierz
Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Zał. nr 2 do Zarządzenia PMG nr 432/12 - wskaźniki i wytyczne dla parkingów rowerowych - pobierz

Od 2010 roku funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej. Zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja polityki rowerowej miasta Gdańska polegającej na inicjowaniu i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Gminę Miasta Gdańska zobowiązań Karty Brukselskiej:
1) zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 r.,
2) zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020 r.,
3) budowy systemu parkingów rowerowych oraz polityki przeciwko kradzieży rowerów,
4) zwiększenia wykorzystania rowerów w dojazdach do szkoły i pracy,
5) działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej,
6) współpracy ze środowiskiem rowerowym, biznesem i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej jest jednocześnie kierownikiem Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zadania referatu określone są tutaj.

Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Zarządzenie nr 1292/10 - pobierz

Jedynie Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej jest osobą upoważnioną przez Prezydenta Miasta Gdańska do wyrażania zgody na odstępstwa od powyższych zasad na mocy zarządzenia nr 433/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej.

Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Zarządzenie nr 433/12 - pobierz

Inne dokumenty w zakresie kształtowania mobilności w Gdańsku:

Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Gdańska Karta Mobilności Aktywnej, podpisana na I Kongresie Mobilności Aktywnej w Gdańsku, w 2010 r. - pobierz
Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Raport Certyfikacji Polityki Rowerowej w Gdańsku - pobierz
Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Województwa Pomorskiego - "Zielona Księga" - pobierz