ROWEROWY GDAŃSK
poniedziałek, 20 maja 2024

Polityka rowerowa w Gdańsku

Autor: Adrianna Szameitat
Polityka rowerowa miasta znajduje oparcie w niżej wymienionych dokumentach strategicznych i wykonawczych.

Najważniejsze kierunki i zasady polityki transportowej Miasta Gdańska określa program operacyjny „Dostępne Miasto”, będący częścią instrumentu wdrażania dokumentu pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta". Dokument „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” przyjęty został Uchwałą nr LIV/1363/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2022 r.

str.JPG
Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta
- kliknij i pobierz
uchwala-strategia
Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XVII/514/15
- kliknij i pobierz
sre1.JPG

Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gdańsku - kliknij i pobierz 

 

ster logo.JPG System Tras Rowerowych dla Gdańska (STeR) 

W ostatnich latach zrealizowano wiele tras rowerowych wskazanych w dokumentach STeR i SR STeR, zmieniły się także uwarunkowania przestrzenne, społeczne i techniczne. W Gdańsku oraz w sąsiednich gminach powstały nowe osiedla, zrealizowano nowe linie tramwajowe, Pomorska Kolej Metropolitalna połączyła Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym oraz terenami w kierunku Kartuz i Kościerzyny. Wraz ze wzrostem ruchu rowerowego, wzrosły oczekiwania mieszkańców w stosunku do infrastruktury rowerowej, która powinna umożliwiać codzienny dojazd do pracy czy szkoły. Ponadto powszechne stały się hulajnogi elektryczne, a także inne urządzenia transportu osobistego.

Od powstania dokumentu STeR i przyjęcia strategii jego realizacji minęła już blisko dekada. Konieczna jest zatem aktualizacja wypracowanych dotąd tras i dostosowanie ich do nowych oczekiwań mieszkańców Gdańska.

Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0 zastępuje dwa dokumenty kształtujące politykę rowerową w mieście: System Tras Rowerowych Dla Gdańska – STeR, dokument strategiczny z 2011 roku oraz Strategię Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska – SR STeR.

STeR 2.0 podtrzymuje założenia przyjęte przez miasto kilka lat temu, zgodnie z którymi rozwój ruchu rowerowego podnosi poziom jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni publicznych, a infrastruktura rowerowa powinna służyć różnorodnej grupie użytkowników. Dokument ten jednak weryfikuje kształt systemu tras rowerowych wskazany na mapie STeR tak, aby spełniał on oczekiwania użytkowników, był dostosowany do obowiązujących przepisów i zapewniał efektywność działań inwestycyjnych.

Opracowanie STeR 2.0 powstało na drodze szerokich konsultacji społecznych; na przełomie 2021 i 2022 roku kilkuset mieszkańców zgłosiło uwagi i propozycje nowych tras rowerowych – zaznaczając je na interaktywnej mapie, udostępnionej do tego celu przez Biuro Rozwoju Gdańska, lub drogą mailową.

uchwala.JPG

Uchwała nr LXVI/1719/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0 - kliknij i pobierz

rozpatrzenie uwag.JPG

STeR 2.0 - rozpatrzenie uwag - kliknij i pobierz

2 mapa.JPG

STeR 2.0 - mapa - kliknij, aby przejść do mapy

ster_akt.JPG

STeR 2.0 - opracowanie - kliknij i pobierz 

Zasady organizacji ruchu rowerowego, standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej oraz wskaźniki i wytyczne dla parkingów rowerowych określa Zarządzenie nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych. W 2024 roku wskaźniki dla parkingów rowerowych na mocy Zarządzenia nr 458/24 Prezydenta Miasta Gdańska zostały zrewidowane i zaktualizowane.  

Pojęcie trasy rowerowej obejmuje nie tylko wydzielone drogi dla rowerów, ale również pasy w jezdni, ulice z uspokojonym ruchem i strefy zamieszkania, gdzie z zasady nie wydziela się klasycznych dróg rowerowych.

Zgodnie z zarządzeniem nr 432/12:

  • na drogach o dopuszczalnej prędkości do 30 km/h – nie wytycza się odrębnych tras rowerowych, a ruch rowerowy powinien odbywać się na zasadach ogólnych w jezdni. Jednocześnie następuje uspokojenie ruchu, a rowerzyści korzystają z udogodnienia - możliwości jazdy w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych;
  • na drogach o dopuszczalnej prędkości od 30 km/h do 50 km/h w godzinach 5:00-23:00 – trasy rowerowe powinny przebiegać w postaci jednokierunkowych pasów rowerowych;
  • na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h w godzinach 5:00-23:00 – trasy rowerowe powinny przebiegać w postaci wydzielonych poza jezdnię dróg rowerowych.
Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Zarządzenie PMG nr 432/12 w sprawie wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i organizacji ruchu rowerowego na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz wprowadzenia wskaźników i wytycznych dla parkingów rowerowych - pobierz
Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Zał. nr 1 do Zarządzenia PMG nr 432/12 - standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej - pobierz
Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Zarządzenie PMG nr 458/24 - wskaźniki i wytyczne dla parkingów rowerowych - pobierz

Od 2010 roku funkcjonuje w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej. Zadaniem Pełnomocnika jest koordynacja polityki rowerowej miasta Gdańska polegającej na inicjowaniu i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Gminę Miasta Gdańska zobowiązań Karty Brukselskiej:
1) zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 r.,
2) zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020 r.,
3) budowy systemu parkingów rowerowych oraz polityki przeciwko kradzieży rowerów,
4) zwiększenia wykorzystania rowerów w dojazdach do szkoły i pracy,
5) działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej,
6) współpracy ze środowiskiem rowerowym, biznesem i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej jest jednocześnie kierownikiem Referatu Mobilności Aktywnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zadania referatu określone są tutaj.

Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Zarządzenie nr 1292/10 - pobierz

Jedynie Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej jest osobą upoważnioną przez Prezydenta Miasta Gdańska do wyrażania zgody na odstępstwa od powyższych zasad na mocy zarządzenia nr 433/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej.

Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Zarządzenie nr 433/12 - pobierz

Inne dokumenty w zakresie kształtowania mobilności w Gdańsku:

Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Gdańska Karta Mobilności Aktywnej, podpisana na I Kongresie Mobilności Aktywnej w Gdańsku, w 2010 r. - pobierz
Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Raport Certyfikacji Polityki Rowerowej w Gdańsku - pobierz
Plakat dokument ikona na wymiar • uwaga, dokument, tekst • REDRO.pl Koncepcja rozwoju systemu rowerowego Województwa Pomorskiego - "Zielona Księga" - pobierz