ROWEROWY GDAŃSK
środa, 28 lutego 2024

Kiss and Ride. Strefy, które poprawią bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły

W ramach zadań, zaplanowanych po przeprowadzonych audytach, zostało zaproponowanych szereg działań, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Jednym z nich jest wprowadzenie strefy Kiss and Ride.
 
mat. RMA

 

Okres zdobywania samodzielności w ruchu drogowym jest bardzo ważnym okresem, w którym młodego użytkownika drogi trzeba przygotować do nowych wyzwań i zagrożeń oraz zapewnić mu bezpieczną przestrzeń do zdobywania nowych doświadczeń. Kluczowa jest zatem poprawa bezpieczeństwa na głównych trasach w relacji dom-szkoła oraz w bezpośrednim otoczeniu szkół, aby zachęcić dzieci i umożliwić im samodzielne chodzenie i jazdę na rowerze. I właśnie temu celowi służą działania prowadzone przez Miasto w ramach realizowanego „Programu poprawy bezpieczeństwa wokół szkół”. Został on zainicjowany, między innymi, poprzez przystąpienie do projektu europejskiego School Chance - SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal Policies (Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół) INTERREG Europe.
 
Jednym z najważniejszych celów tego dwuetapowego projektu jest wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie władz Gdańska w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki partnerów projektu. Ważnym elementem projektu School Chance jest wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz upowszechnianie dobrych praktyk – takich jak np. stosowane w Reggio Emilia i Bergamo zmykanie dla ruchu samochodowego ulicy tuż przy szkole na 15 - 30 minut przed godziną rozpoczynania się zajęć.

Pierwsza faza projektu School Chance pozwoliła na przygotowanie opracowania, którego celem jest stworzenie systemu działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczniów podróżujących pieszo lub rowerem do szkoły oraz na promowanie aktywnych i samodzielnych podróży uczniów do szkoły na terenie Gdańska. Przeprowadzono również 10 pilotażowych audytów szkół podstawowych w zakresie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły.

Zidentyfikowane w czasie audytów problemy wiążą się bezpośrednio z miejscami wskazanymi przez uczniów w ankietach jako niebezpieczne. W wielu ankietach wskazywano na poczucie braku bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i ciągach pieszych, niedostateczne oświetlenie czy zły stan techniczny infrastruktury. Wyniki ankiet pozwoliły określić szczegółowo miejsca niebezpieczne w okolicy poszczególnych szkół pilotażowych oraz pogrupować je w pewne kategorie i zdefiniować dodatkowe ogólne problemy dojścia do szkoły, postrzegane przez uczniów.

Przeprowadzone badania pilotażowe dla uczniów z klas IV – VIII wykazały, iż jedynie 11% uczniów jest przywożonych do szkoły samochodami ale niestety w Gdańsku wciąż mamy do czynienia z niefrasobliwymi rodzicami, którzy odwożąc do szkoły swoje dzieci, narażają na niebezpieczeństwo innych uczniów. Problemem bywa blokowanie chodników, zastawianie samochodami przejść dla pieszych oraz niestosowanie się do obowiązujących znaków (np. zakazu postoju). W ramach zadań, zaplanowanych po przeprowadzonych audytach, zostało zaproponowanych szereg działań, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. Jednym z nich jest wprowadzenie strefy Kiss and ride (kiss & ride, K&R, K+R - z ang. pocałuj i jedź) z jednoczesnym wprowadzeniem zakaz wjazdu samochodów rodziców na teren szkoły. Rozwiązanie parkingów „Kiss and ride” jest szeroko stosowane w wielu europejskich miastach. Znaki pojawiają się w miejscach charakteryzujących się dużą rotacją parkujących samochodów. Strefa Kiss&ride to wyznaczone miejsce, specjalnie oznakowane, służące do krótkiego postoju (ok. 1-2 min), w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, mające zwiększyć bezpieczeństwo dzieci odwożonych na lekcje przez rodziców. Ogólna zasada jest taka, żeby można było bezpiecznie wysadzić pasażera w miejscu, gdzie są ograniczone możliwości parkowania.

W najbliższych miesiącach (lipcu i sierpniu 2021 r. ) nastąpi wprowadzanie nowych zatok Kiss & Ride w następujących lokalizacjach:

- ul. Emilii Hoene – oznakowanie zatoki parkingowej przy Szkole Podstawowej nr 19 jako Kiss & Ride,

- ul. Człuchowska – oznakowanie zatoki parkingowej przy Szkole Podstawowej nr 12 jako Kiss & Ride,

Wprowadzenie takich rozwiązań w kolejnych szkołach, zgodnie z wnioskami z przeprowadzonych audytów, dotyczy Morskiej Szkoły Podstawowej na ul. Rogalińskiej 17 oraz Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego przy ul. Azaliowej 18.